Findmittel 0-M


dok_bul_nzdxt

Neuseeland

16.02.17

New Zealand DX Times

Archivnummern: dok_bul_nzdxt_(Jahrgang/Ausgabe)

© Dokumentationsarchiv Funk

D = Digital


NZ NZDXT                          
Jahr Jahrgang Heft                       Bestand
    Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez  
1948 1                   1     D
1989 41/42         8 9       1     D
1990 42/43               11 12 1 2 3 D
1991 43/44 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 D
1992 44/45 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 D
1993 45/46 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 D
1994 46/47 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 1 2 D
1995 47/48 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 D
1996 48/49 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 D
1997 49/50 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1   D
1998 50/51 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 D
1999 51/52 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 D
2000 52/53 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 D
2001 53/54 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 D
2002 54/55 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 D
2003 55/56 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 D
2007 60                     1   D
2008 60                   12     D
2010 63                     1   D
2012 65                     1   D
2014 66     5                   D
2015 67       6                 D

csv export als CSV exportieren

<< zurück | < zur ÜbersichtQSL Collection - Dokumentationsarchiv Funk

Exclusive Media System Service

Sponsor - Netzwerkadmini...

Exclusive Media System Service